top of page
De oplossing voor het neutraliseren van ammoniumemissies in vloeibare mest

Vloeibare mest van melkvee- of varkenshouderijen wordt vaak langdurig opgeslagen en in het voorjaar en de zomer op de akkers gebracht. Het probleem is dat vloeibare mest vol ammoniak zit en behoorlijk sterk ruikt. Het andere probleem is dat het anaëroob is, zodat er geen composteringsproces van de mest plaatsvindt en het ammonium vervluchtigt, waardoor milieuproblemen ontstaan. Vloeibare mest is ook een zeer slechte bodembemesting en over het algemeen wordt na toediening chemische stikstof op de bodem aangebracht. Ook duurt het weken voordat de drijfmest door zuurstofgebrek in de bodem is opgenomen.

GierO2.jpg

GIERO2

GierO2 is een sterk gestabiliseerde zuurstofbron die wordt toegevoegd en gemengd met de drijfmest. Het ontleedt vervolgens langzaam in de vloeibare mest en vormt een bron van zuurstof voor de aerobe micro-organismen en maakt een composteringsproces mogelijk. Het zet ammoniak om in nitriet en nitraat, zet organisch fosfaat om in anorganisch fosfaat en maakt de mest vloeibaar waardoor het zeer gemakkelijk te hanteren en over het veld te verspreiden is.

GierO2 verbetert de bemestingscapaciteit en kwaliteit van de drijfmest aanzienlijk.

Proeven

Er zijn proeven gedaan met GierO2 toegevoegd aan vloeibare koemest. Giero2 werd twee keer toegevoegd. De eerste keer 6 dagen voor de veldtoepassing en de tweede keer 6 uur voor de veldtoepassing.

Met een ammoniakdetector werd vastgesteld dat er geen ammoniakemissie aanwezig was in de drijfmest die over het veld werd uitgestrooid.

Er werd geen geur waargenomen door de operator, hij merkte ook dat er geen vogels aanwezig waren terwijl normaal bij onbehandelde gier veel vogels de strooier volgen. Hij merkte ook dat er geen wormen naar de oppervlakte kwamen, wat hem verbaasde.

Kort nadat we GierO2 begonnen te gebruiken, merkten we andere voordelen:

 • Verhoogt het microbiële eiwit% in gras met 70%. Gras behandeld met GierO2 drijfmest heeft een Microbieel eiwitgehalte van gemiddeld 85%. In onbehandelde mest is de verhouding tussen microbieel en niet-microbieel eiwit 50:50. Vanwege het hogere microbiële eiwit in gras, hebben we een hoger eiwitpercentage in melk gemeten, variërend van 0,5 tot 1%.

 • Verhoogt anorganisch fosfaat van ± 55% tot ± 78%. Anorganisch fosfaat wordt direct door planten opgenomen, waardoor de kans zeer groot is dat er minder fosfaat uitspoelt.

 • Mest behandeld met Gie02 versus onbehandelde mest + 80 kg zuivere Stikstofmest (NF):

  • Resultaat: Onbehandelde mest + NF groeide aanvankelijk beter, maar werd al snel overtroffen door met GierO2 behandelde mest.

 • Hogere bemestingswaarde van drijfmest bij toepassing op het veld. Er is geen stikstofbemesting nodig.

 • Voedingswaarde en volume van met mest behandeld gras + Gier02 was veel beter.

 • Mestopname door de bodem gemiddeld 5 keer sneller dan onbehandelde mest.

 • Doordat GierO2 drijfmest aeroob maakt is het veel vriendelijker voor de bodemmicroflora.

 • Behandelde mest wordt vloeibaarder en veel gemakkelijker uit de mestput te pompen. Harde stukken mest worden verwijderd.

 • Stimuleert een snellere ontwikkeling van gras en wortel.

 • Kleur behandelde mest van donkergroen/bruin naar een lichtere kleur.

 • Geen investeringskosten, low tech, lage kosten

 • Aanzienlijk hogere opbrengsten verkregen met maïs en aardappelen wanneer ze worden gekweekt in gronden die zijn bemest met mest die is behandeld met GierO2.

 • Boer kan besparen op kunstmest en op aanvullende koevoeding. Dit dekt gemakkelijk de kosten van het gebruik van GierO2.

  • Er werd geschat dat voor elke ± $ 1,00 die aan GierO2 wordt besteed, een boer een direct en indirect rendement van ± $ 3,50 zou krijgen en een winst van ± $ 2,50 zou maken

bottom of page